ADTExcel

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP gồm:
1. Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Ngoài các bộ định mức dự toán xây dựng công trình, Thông tư này cũng ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.