ADTExcel

Phát hành phiên bản 21.1.1.1 – Áp dụng định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Ngày 18/10/2021, công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm dự toán ADTExcel phiên bản 21.1.1.1 với những chức năng chính như sau:

I. Định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD

 • Cập nhật định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức 12).
 • Để tránh nhầm lẫn giữa dữ liệu định mức 10 và định mức 12, dữ liệu sử dụng cho phần mềm ADTExcel đã được cập nhật lại hệ thống danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công. Ví dụ minh họa cụ thể như sau:
  • V121.XXXX là mã vật liệu định mức xây dựng; V122.XXXX là mã vật liệu định mức lắp đặt; V123 là mã vật liệu công tác khảo sát xây dựng,…
  • N121.307.1 là mã nhân công bậc 3,0/7 – nhóm I; N121.357.2 là mã nhân công bậc 3,5/7 – nhóm II. Dữ liệu nhóm nhân công theo định mức 10 được đánh số 1, 2, 3, 4 …, dữ liệu nhóm nhân công theo định mức 12 được đánh số theo chữ số La Mã I, II, III và IV.
  • M121.0XXX, trong đó XXX là STT tương ứng trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Ví dụ: M101.0464 – Máy hàn 23 kW, trong đó 464 là STT trong bảng giá ca máy theo TT số 13/2021/TT-BXD. Người sử dụng khi cần tra cứu thông tin loại máy chỉ cần xem STT tương ứng.

II. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công

 • Bổ sung chức năng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

III. Nhóm chức năng liên quan máy và thiết bị thi công

 • Cập nhật mã máy theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cho danh mục máy thi công.
 • Cập nhật dữ liệu nguyên giá, định mức sửa chữa, khấu hao, định mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công điều khiển máy xác định giá ca máy theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

IV. Nhóm chức năng liên quan đến Thông tư số 11/2021/TT-BXD

 • Mẫu bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 11/2021/TT-BXD.
 • Mẫu bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

V. Hướng dẫn áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
1. Trường hợp áp dụng định mức 12 để xác định dự toán xây dựng công trình cho dự án mới:

 • Cập nhật phiên bản mới nhất (từ 21.1.1.1 bắt đầu hỗ trợ định mức 12).
 • Nhấn vào mục chọn Tỉnh/TP chọn <Thêm tỉnh, thành phố> chọn định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD để tải về.
 • Tại bảng BANGKHOILUONG chọn dữ liệu định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chọn Phương pháp Đơn giá xây dựng công trình trên Ribbon Home.

2. Trường hợp chuyển tiếp:

Hạng mục công trình đã lập với bộ đơn giá áp dụng đơn giá xây dựng của địa phương công bố năm 2020, 2021 theo định mức 10/2019/TT-BXD hoặc sử dụng định mức 10/2019/TT-BXD (nếu địa phương chưa công bố đơn giá xây dựng công trình) để lập dự toán, thực hiện theo hướng dẫn như sau:

 • Tải phiên bản mới nhất, tối thiểu phải là phiên bản 21.1.1.1.
 • Nhấn vào mục chọn Tỉnh/TP chọn <Thêm tỉnh, thành phố> chọn định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD để tải về.
 • Mở hạng mục công trình cũ, tại bảng BANGKHOILUONG chọn dữ liệu định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD
 • Do dữ liệu hạng mục công trình đã được phân tích với định mức 10 (V10, N10, M10), cần phải tra lại dữ liệu định mức theo TT 12 (V12, N12, M12), thực hiện như sau: nhấn chuột phải vào bất kỳ công tác nào chọn Tra lại định mức.

VI. Phương pháp lập dự toán
Tại thời điểm chưa có địa phương nào công bố đơn giá xây dựng công trình theo định mức 12/2021/TT-BXD, để lập dự toán, các đơn vị phải chọn phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (Chọn phương pháp thứ ba trong phần mềm dự toán ADTExcel trên Ribbon Home).

Để khách hàng nhanh khai thác hiệu quả các tính năng do phần mềm dự toán ADTExcel cung cấp, công ty chúng tôi đã đưa video hướng dẫn trên kênh Youtube tại địa chỉ sau: Kênh ADTExcel trên Youtube