ADTExcel

Lựa chọn giao diện Excel, màu sắc

Nhập khối lượng

Phân tích vật tư

Giá vật liệu đến chân công trình

Tính cước vận chuyển

Phân tích đơn giá xây dựng công trình

Tổng hợp kinh phí